هشدار در خصوص چندین آسیبپذیری ازجمله CVE-2019-10218 و CVE-2019-14833 در Samba که به مهاجم امکان افزایش سطح دسترسی را میدهد. توصیه میشود نسبت به بروزرسانی اقدام شود.