هشدار در خصوص چندین آسیبپذیری از جمله CVE-2019-10210 در PostgreSQL که به مهاجم امکان افزایش سطح دسترسی را میدهد. توصیه میشود نسبت به بروزرسانی اقدام شود.