هشدار در خصوص چندین آسیبپذیری ازجمله CVE-2019-3977 در مسیریابهای MikroTik که به مهاجم امکان افزایش سطح دسترسی را میدهد. توصیه میشود نسبت به بروزرسانی اقدام شود.