هشدار در خصوص چندین آسیبپذیری از جمله CVE-2019-15998 در Cisco IOS XR که به مهاجم امکان افزایش سطح دسترسی را میدهد. توصیه میشود نسبت به بروزرسانی اقدام شود.

آسیب پذیری در منطق کنترل دسترسی NETCONF بر روی Secure Shell (SSH) از نرم افزار Cisco IOS XR ممکن است 
اتصالات را با وجود یک لیست کنترل دسترسی (ACL) که پیکربندی شده است برای انکار دسترسی به NETCONF از طریق SSH یک دستگاه آسیب دیده امکان پذیر کند.
 این آسیب پذیری به دلیل عدم وجود چک در لیست کنترل دسترسی SSH (ACL) در NETCONF است. یک مهاجم می تواند با اتصال به یک دستگاه آسیب دیده 
با استفاده از NETCONF روی SSH از این آسیب پذیری سوء استفاده کند. یک بهره برداری موفقیت آمیز می تواند به مهاجم اجازه دهد تا از درگاه
 NETCONF به دستگاه متصل شود. برای دسترسی به دستگاه ، اعتبار معتبر لازم است. این آسیب پذیری در اتصال به فرآیند پیش فرض SSH روی دستگاه تأثیر نمی گذارد