دارای پروانه امن سازي و مقاوم سازي سامانه ها، زيرساخت ها و سرويس ها از مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری و سازمان فناوری اطلاعات ایران شماره پروانه: ITO-NAMA-OS-0022

داراي رتبه از شوراي عالي انفورماتيک کشور

عضو سازمان نظام صنفي رايانه اي کشور

۰۲۴-۳۳۳۲۲۶۹۹

info@amnpardazan.ir

amnpardazan@gmail.com